Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin Auto - JacLen

§ 1 Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług prezentowanych w serwisie www.sprawdzanie-samochodow.pl ,świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DORDŻE ul.Młynisko 74, 98-350 Biała NIP:8321906808 tel. 723-885-887, e-mail: kontakt@sprawdzanie-samochodow.pl zwaną dalej Usługodawcą.

§ 2 Definicje

W niniejszym Regulaminie, użytym w nim pojęciom, nadaje się następujące znaczenie:
Usługodawca: www.sprawdzanie-samochodow.pl DORDŻE Marcin Hejman z siedzibą w Białej.
Usługi: oferowane przez Usługodawcę usługi określone w § 3.
Klient,Usługobiorca : pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która akceptuje niniejszy Regulamin oraz zleca Usługodawcy wykonanie Usług.
Serwis - platforma internetowa działająca pod adresem internetowym www.sprawdzanie-samochodow.pl mająca na celu prezentowanie Usług oraz umożliwienie Klientowi zapoznanie się z ofertą Usługodawcy i złożenie Zamówienia na wykonanie wybranej przez siebie Usługi.
Zamówienie – oświadczenie Klienta, w którym wskazuje on Usługę, która ma być wykonana, a także dane konieczne do wykonania wybranej Usługi.
Partner, Inspektor lub Ekspert – osoba lub podmiot współpracujący z Usługodawcą na podstawie odrębnych umów.
Cennik – sporządzone przez Usługodawcę zestawienie cen za poszczególne Usługi oraz zestawienie uzasadnionych kosztów ponoszonych przez Usługodawcę w przypadku odstąpienia Klienta od umowy.
Raport – przez raport rozumie się także opinie i rekomendacje, będące wynikiem działania Usługodawcy w ramach realizacji Usług, określone szczegółowo w § 3, chyba że postanowiono inaczej.
Raport Vin- to działanie usługodawcy mające na celu pozyskanie informacji o pojeździe na podstawie numeru vin, Usługodawca układa w całość pozyskane informacje od instytucji oraz firm a także od partnerów branżowych, informacji publicznych oraz z publicznych źródeł dostępnych w Internecie.
Regulamin - Określa zasady korzystania z serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowania i przestrzegania jego postanowień. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu składania Zamówienia

§ 3 Usługi

Usługodawca oferuje Klientowi Usługi polegające na:
A. poszukiwaniu informacji – Usługodawca oferuje Klientowi jak najrzetelniejsze poszukiwanie informacji m.in. o samochodzie i sprzedawcy. Wynikiem poszukiwań jest subiektywna opinia o przedmiocie badań lub informacja o niedostępności danych;
B. oględzinach samochodów – Usługodawca oferuje Klientowi jak najrzetelniejszy raport o stanie pojazdu. Wynikiem badania samochodu jest raport z przeprowadzonych oględzin.
C. rozmowie telefonicznej z Ekspertem – Usługodawca, daje możliwość Klientowi na bezpośredni kontakt telefoniczny z Ekspertem dokonującym oględzin samochodu ale tylko na terenie województw: śląskie,małopolskie,opolskie i świętokrzyskie.
D. Usługodawca może łączyć w jedną Usługę wszystkie rodzaje Usług, określonych w punkcie 1.
E. Szczegółowy zakres każdej Usługi jest określony w materiałach zamieszczonych w Serwisie. Ogólne zasady wykonania Usług reguluje niniejszy Regulamin.
F. Czas trwania umowy pomiędzy Usługodawcą, a Klientem obejmuje czas od Zamówienia przez Klienta danej usługi do wysłania na adres e-mail Klienta linku zawierającego Raport lub zdania raportu w formie telefonicznej, lub na miejscu gdy Klient towarzyszy ekspertowi.
G. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Usługodawcę opisany jest w Serwisie w informacji dotyczącej każdej z Usług.

§ 4 Techniczne warunki korzystania z Serwisu

Właścicielem Serwisu jest Usługodawca.
W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz konta poczty e-mail.
Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego tpay.com. Szczegółowe informacje oraz regulamin o płatnościach internetowych znajdują się na stronie www.tpay.com.pl
Nazwa, konstrukcja, oprogramowanie, baza danych oraz elementy graficzne i wszystkie inne utwory oraz przedmioty jakichkolwiek innych praw majątkowych i niemajątkowych rozpowszechniane poprzez udostępnienie Serwisu pozostają pod ochroną prawa powszechnie obowiązującego, a Usługodawca nie udziela żadnych praw do żadnego z wyżej wymienionych składników żadnej osobie trzeciej.
Serwis wykorzystuje pliki cookies

§ 5 Dane osobowe i polityka prywatności (RODO)

Klient przez złożenie Zamówienia składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Klienta Usług, a w szczególności w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany i rozwiązania umowy oraz prawidłowego wykonywania Usług przez Usługodawcę.
Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Klienta osobą trzecim
Klient może w trakcie wykonywania usługi przez Usługodawcę zmienić za pomocą wiadomości e-mail treść udostępnionych przez siebie danych.
Administratorem danych osobowych na czas realizacji zamówienia jest Usługodawca. Przekazanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji Usługi.
Dane osobowe będą wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w celu właściwego wykonania Usługi. Po wykonaniu usługi dane zostają usuniętę.
Dane osobowe Klienta obejmują: imię i nazwisko,adres, numer telefonu oraz adres e-mail.
Jeżeli dane podane przez Klienta okażą się nieprawdziwe, Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Klienta. Jeśli podanie nieprawdziwych danych spowoduje stratę Usługodawcy, może on pociągnąć Klienta do odpowiedzialności na zasadach wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.

§ 6 Składanie i realizacja Zamówienia, płatności, zawarcie umowy

W celu złożenia Zamówienia na Usługę, Klient:
klika w Serwisie przycisk „Zamawiam”,”dodaj do koszyka”,”kup” "zamów"lub pokrewne;
podaje dane osobowe, o których mowa w § 5 pkt 8 oraz określa samochód, który ma być przedmiotem oględzin (np. poprzez podanie linku do ogłoszenia internetowego);
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia;
potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem;
określa sposób płatności;
dokonuje płatności zgodnie z dokonanym wcześniej wyborem, stosując się przy tym do wskazówek Usługodawcy zamieszczonych w tej części Serwisu.
Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Usługodawcą na wykonanie wybranej przez Klienta Usługi.
Zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Usługodawcą następuje z chwilą przyjęcia przez Usługodawcę oferty Klienta, o której mowa w punkcie 2. Usługodawca zobowiązuje się do przyjęcia lub odrzucenia oferty Klienta niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za Usługi, dokonanej przez Klienta zgodnie z Cennikiem. Przyjęcie lub odrzucenie oferty Klienta nastąpi za pośrednictwem wiadomości e-mail,sms albo telefonicznie, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.
Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania wiadomości e-mail o przyjęciu oferty Klienta lub z chwilą poinformowania Klienta telefonicznie lub sms o przyjęciu jego oferty.
Przed przystąpieniem do świadczenia Usługodawca informuje Klienta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę, Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy z jednoczesnym pouczeniem, że akceptując niniejszy Regulamin, Klient w sposób wyraźny wyraża zgodę na brak możliwości odstąpienia od Umowy po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę.
Usługodawca zobowiązuje się przystąpić do wykonywania Usługi niezwłocznie po przyjęciu oferty Klienta oraz zarejestrowaniu dokonania zapłaty ceny za Usługę we właściwej wysokości.
W przypadku odrzucenia oferty Klienta, Usługodawca zwraca Klientowi całą cenę w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o odrzuceniu oferty.
Umieszczone w ramach Serwisu informacje o Usługach, a w szczególności informacje o orientacyjnych cenach Usług lub sposobie ich wykonania nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Rozmowa telefoniczna z Ekspertem, będąca ewentualnie częścią wykonania Usługi odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-17.00.
Klient może odstąpić od Umowy przed przystąpieniem Usługodawcy do realizacji Usługi. W takim przypadku nie musi zwracać Usługodawcy uzasadnionych kosztów, a Usługodawca zobowiązany jest do zwrócenia całej ceny. Usługodawca zwraca część ceny, gdy wysokość ceny wynikała z promocji. Postanowienia § 8 pkt 5 stosuje się odpowiednio.
Jeżeli Klient odstąpi od Umowy w trakcie realizacji Usługi, obowiązany jest zwrócić Usługodawcy uzasadnione koszty, zgodnie z zasadami określonymi w § 7.
Klient może odstąpić od Umowy w sposób wyraźny wyrażając swoją wolę za pośrednictwem wiadomości e-mail. Z uwagi na czas realizacji Usługi, Klient powinien potwierdzić odstąpienie od Umowy kontaktem telefonicznym z Usługodawcą. Po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę odstąpienie od Umowy jest niemożliwe, co Klient akceptuje w sposób wyraźny, akceptując niniejszy Regulamin.
W przypadku, gdy Usługa nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (np. przedmiotowy samochód został sprzedany, sprzedawca nie wyraził zgody na oględziny),Usługobiorca ma możliwość przesłania niezbędnych danych do zwrotu zapłaty za nie wykorzystany pakiet do 60 dni od zakupu na adres email. Usługobiorca może także skorzystać z zakupionej usługi w terminie do 60 dni od dnia zakupu i w takim przypadku, wskazuje samochód, który ma być przedmiotem oględzin i znajduje się on na terenie (województwie) działania usługodawcy. Po upływie terminu, o którym mowa w §6 pkt.14 albo gdy Klient nie jest zainteresowany oględzinami innego samochodu, uznaje się, że Usługa została prawidłowo wykonana.
Usługodawca wykonuje dodatkowe płatne usługi (dodatki) tylko i wyłącznie przy wykupieniu pakietu podstawowego na wybranym województwie. W przypadku wykupienia tylko usługi dodatkowej, usługodawca nie wykona tej usługi a opłata zostanie zwrócona Klientowi do 14dni od momentu jej zaksięgowania i zostanie pomniejszona o poniesione koszty usługodawcy związane z opłatą za usługi płatności tpay. .

§ 7 szczegóły usługi Szukanie Auta Dla Ciebie

Przed zawarciem umowy na szukanie auta, Klient kontaktuje się z Usługodawcą celem uzgodnienia oczekiwań dotyczących szukanego samochodu..
Kryteria szukanego auta Klient przesyła w formie pisemnej na E’mail Usługodawcy: biuro@sprawdzamy-auto.pl
Usługodawca oferuje Klientowi jak najrzetelniejsze poszukiwanie i weryfikację ogłoszeń sprzedawanych samochodów spełniających oczekiwania Klienta i znajdujących się na terenie działania Usługodawcy.
W uzgodnionej cenie usługi i w trakcie trwania umowy, jest uwzględniona usługa sprawdzenia auta przed zakupem w Pakiecie: „śląskie/opolskie/małopolskie/świętokrzyskie”.
Klient w trakcie trwania umowy może samodzielnie wskazać jedno konkretne auto do sprawdzenia przed zakupem, znajdującego się na terenie działania usługodawcy.
Klient w trakcie trwania umowy, celem weryfikacji może podsyłać do Usługodawcy samodzielnie znalezione ogłoszenia związane z poszukiwanym autem znajdujące się na terenie działania Usługodawcy.
Czas trwania usługi wynosi do 30-u dni kalendarzowych od momentu przyjęcia zlecenia do realizacji przez usługodawcę lub wysłaniu do klienta raportu sprawdzenia auta przed zakupem wyszukanego samochodu.
Usługodawca nie gwarantuje, iż w trakcie trwania umowy, pojawią się ogłoszenia aut spełniające oczekiwania Klienta.
Po 30 dniach trwania umowy bez względu na efekty wyszukiwania auta lub przesłania klientowi raportu ze sprawdzenia wskazanego lub wyszukanego auta przed zakupem, usługę uznaje się za wykonaną.
Klient wpłacający na konto usługodawcy uzgodnioną kwotę zapłaty za usługę tym samym oświadcza akceptacje regulaminu Usługodawcy.
Zapłata odbywa się przez akceptacje regulaminu na stronie www.sprawdzanie-samochodow.pl Usługodawcy oraz zapłaty w wysokości 2200,00 zł brutto.
Usługodawca zobowiązuje się przystąpić do wykonywania Usługi niezwłocznie po przyjęciu oferty Klienta oraz zarejestrowaniu dokonania zapłaty ceny za Usługę we właściwej wysokości.
Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Usługodawcą na wykonanie wybranej przez Klienta Usługi.
Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania wiadomości e-mail o przyjęciu oferty Klienta lub z chwilą poinformowania Klienta telefonicznie lub sms o przyjęciu jego zlecenia szukania auta.
Przed przystąpieniem do świadczenia Usługodawca informuje Klienta, że po 30 dniach świadczenia przez Usługodawcę lub przekazania raportu ze sprawdzenia auta przed zakupem wyszukanego lub wskazanego auta przez klienta , Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy z jednoczesnym pouczeniem, że akceptując niniejszy Regulamin, Klient w sposób wyraźny wyraża zgodę na brak możliwości odstąpienia od Umowy po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę.
Klient może odstąpić od Umowy przed przystąpieniem Usługodawcy do realizacji Usługi. W takim przypadku nie musi zwracać Usługodawcy uzasadnionych kosztów, a Usługodawca zobowiązany jest do zwrócenia całej kwoty w terminie do14dni.
Jeżeli Klient odstąpi od Umowy w trakcie realizacji Usługi, obowiązany jest zwrócić Usługodawcy uzasadnione koszty, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 punkt 21.
Po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę odstąpienie od Umowy jest niemożliwe, co Klient akceptuje w sposób wyraźny, akceptując niniejszy Regulamin.
Usługodawca nie handluje i nie sprowadza samochodów z zagranicy.
Ceny podane w Cenniku są cenami brutto.
Przez uzasadnione koszty (ponoszone tylko i wyłącznie przez Klienta, który odstąpił od realizacji Zamówienia) rozumie się:

rozpoczęcie realizacji Zamówienia 250zł Brutto (opłata stała););
dzień pracy eksperta pracującego z ogłoszeniami internetowymi 100zł Brutto;
koszty dojazdu do miejsca oględzin samochodu 2zł Brutto (opłata za każdy przejechany kilometr);
godzina pracy Eksperta w terenie 250zł/h Brutto;
zmiana marki lub modelu szukanego samochodu w trakcie trwania umowy 100zł Brutto

§ 8 Koszty usługi sprawdzenia auta przed zakupem

Koszty Usługi reguluje Cennik:
Cennik skrócony – zawiera informacje o pełnej cenie brutto danej Usługi i jest podany przy podstawowych informacjach o tej Usłudze na stronie Usługodawcy.
Cennik szczegółowy – poza cennikiem skróconym, zawiera także zestawienie uzasadnionych kosztów, którymi może zostać obciążony Klient w przypadku odstąpienia od Umowy (dalej: uzasadnione koszty). Cennik szczegółowy może być zamieszczony przez Usługodawcę w Serwisie. Cennik szczegółowy jest udostępniany Klientowi na każdego jego żądanie.
Usługodawca może zmienić Cennik w każdej chwili, jednakże w przypadku zmiany, do Zamówień w trakcie realizacji stosuje się Cennik obowiązujący w dniu złożenia Zamówienia.
Ceny podane w Cenniku są cenami brutto.
Przez uzasadnione koszty (ponoszone tylko i wyłącznie przez Klienta, który odstąpił od realizacji Zamówienia) rozumie się:
rozpoczęcie realizacji Zamówienia 50zł Brutto (opłata stała);
rozkodowanie numeru VIN 100zł
mobilizacja Pracownika/Partnera do realizacji Zamówienia 125zł Brutto (opłata stała);
koszty dojazdu do miejsca realizacji Usług 2zł Brutto (opłata za każdy przejechany kilometr);
zmiana zlecenia oględzin auta na życzenie Klienta 50zł Brutto;
Godzina pracy Eksperta 250zł/h Brutto;
Uzasadnione koszty są wyrażone cenami brutto.
Usługodawca informuje Klienta o wysokości uzasadnionych kosztów, które Klient musi zwrócić Usługodawcy. Usługodawca oblicza wysokość uzasadnionych kosztów uwzględniając etap realizacji Usługi. Klient zwraca wyłącznie uzasadnione koszty, które powstały w wyniku odstąpienia przez niego od Umowy.
Klient, za zgodą Usługodawcy, a w uzasadnionych przypadkach także za dodatkową zgodą Partnera, może uczestniczyć osobiście w oględzinach samochodu. W takim przypadku Raport ma wyłącznie formę ustną, a Ekspert informuje o tym fakcie Usługodawcę.

§ 9 Promocje, Programy Lojalnościowe, Programy Partnerskie, Oferty łączone, Oferty wiązane i inne

1. Usługodawca może organizować Promocje, Programy Lojalnościowe, Programy Partnerskie, Oferty łączone, Oferty wiązane i tym podobne.

2. Warunkiem uczestnictwa w promocjach, programach oraz ofertach wymienionych w punkcie 1 jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Warunków promocji, programu lub oferty.

3. Warunki promocji, programu lub oferty będą każdorazowo udostępnianie w Serwisie.

4. W przypadku zmiany warunków promocji, programu lub oferty, Klienta obowiązują warunki promocji, programu lub oferty z chwili złożenia Zamówienia.

5. W przypadku promocji, Klient opłaca cenę pomniejszoną o wysokość promocji. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy w trakcie realizacji Usługi, Klient zostanie obciążony karą umowną w wysokości odpowiadającej kwocie o jaką została pomniejszona cena Usługi. Nie narusza to postanowień o uzasadnionych kosztach.

§ 10 Ogólne zasady realizacji Usługi oględzin samochodu

Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Usługi sprawdzenia pojazdu, polegającej na sprawdzeniu wpisów w bazach VIN, tj. rozkodowaniu numeru i sprawdzeniu numeru VIN w bazach danych pojazdów skradzionych, oraz faktycznym dokonaniu oględzin pojazdu wskazanego przez Klienta, obejmujących:
Sporządzenie szczegółowej dokumentacji fotograficznej, tj. wykonanie kilkudziesięciu zdjęć, aparatem w wysokiej rozdzielczości;
Sprawdzenie dokumentów pojazdu ( książka serwisowa, dowód rejestracyjny itp.) ze stanem faktycznym;
Sprawdzenie powłoki lakierniczej pod względem napraw;
Kontrolę dodatkowego wyposażenia pojazdu i jego sprawności (klimatyzacja, lusterka, centralne zamki.);
Przeprowadzenie jazdy próbnej wskazanym pojazdem (jeśli taka możliwoć istnieje).
Szczegółowy zakres świadczonej przez Usługodawcę Usługi oględzin samochodu udostępniony jest w serwisie usługodawcy. .
Usługodawca wykonuje usługę oględzin samochodowych osobiście lub za pomocą pracowników lub Partnerów świadczących Usługi z zachowaniem spójnego standardu jakości.
Niezwłocznie po zawarciu Umowy z Klientem, Usługodawca przekazuje Partnerowi zlecenie wykonania Usługi zamówionej przez Klienta. Warunkiem wykonania zamówionej przez Klienta usługi jest dokonanie przez Klienta zapłaty za wykonanie Usługi zgodnie z Cennikiem.
Zamawiając Usługę, Klient zobowiązany jest przekazać Usługodawcy kompletne i prawdziwe dane dotyczące istniejącego w rzeczywistości pojazdu, którego zamawiana Usługa ma dotyczyć, oraz uzgodnić z osobą sprzedającą pojazd lub jego właścicielem dostępność pojazdu w celu wykonania Usługi.
Sprawozdanie z wykonania Usługi przekazywane jest Klientowi w postaci raportu w formie elektronicznej. Klient otrzymuje na e-mail link oraz 21-no dniowe hasło dostępu do raportu zamieszczonego na stronie usługodawcy w formie elektronicznej.
Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby sprawozdanie z wykonania Usługi przekazywane zostało Klientowi w ciągu 48 godzin od daty dokonania płatności za Usługę, pod warunkiem możliwości umówienia się Partnera na oględziny samochodu z osobą sprzedającą samochód lub właścicielem niezwłocznie po dokonaniu płatności za Usługę. Jeśli wykonanie Usługi nie będzie możliwe w czasie pozwalającym na dostarczenie raportu do 48 godzin od daty dokonania płatności, Usługa zostanie wykonana w pierwszym możliwym terminie. W takiej sytuacji raport z wykonania usługi zostanie przekazany w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia oględzin.
Jeśli płatność za Usługę została dokonana w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, lub gdy termin przekazania sprawozdania z realizacji usługi wypada w sobotę lub dzień wolny od pracy, Usługodawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przekazania raportu z realizacji Usługi o ilość dni, które upłyną od daty i czasu płatności do następnego dnia roboczego. Dzień roboczy w takim przypadku liczy się od godz. 9.00 rano.
Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godz. 16.00 w tygodniu roboczym (poniedziałek-piątek), Usługodawca zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia realizacji Zamówienia począwszy od godz. 9.00 rano następnego dnia roboczego. Postanowienie ma zastosowanie również, gdy kontakt z osobą sprzedającą samochód lub właścicielem samochodu będzie możliwy dopiero po godzinie określonej w zdaniu poprzednim.
Za rozpoczęcie realizacji Usługi uznaje się dokonanie przez Biuro Obsługi Klienta Usługodawcy pierwszych czynności zmierzających do realizacji Zamówienia. Przez czynności rozumie się przede wszystkim rozmowę telefoniczną lub wiadomość e-mail, lub sms, której celem jest ustalenie terminu oględzin samochodu.
Klientowi przysługuje zwrot zapłaty za Usługę pomniejszony o poniesione przez Usługodawcę koszty związane z obsługą Zamówienia, w przypadku gdy:
Klient zlecił Usługodawcy wykonanie oględzin pojazdu, który w rzeczywistości nie istnieje;
pojazd, który miał być przedmiotem Usługi w rzeczywistości nie jest dostępny w celu wykonania Usługi;
osoba sprzedająca pojazd lub właściciel pojazdu nie wyraża zgody na wykonanie Usługi.
Pomniejszenie zwrotu odbywa się z odpowiednim zastosowaniem postanowień o uzasadnionych kosztach.
Usługodawca powiadamia Klienta wiadomością e-mail lub telefonicznie o wysokości pomniejszenia zwrotu. Usługodawca zwraca pomniejszoną zapłatę wraz z podaniem przyczyny w terminie 14 dni od momentu otrzymania od Klienta danych do przelewu zwrotnego. Klientowi przysługuje reklamacja na zasadach ogólnych.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Klienta obowiązku, o którym mowa w punkcie 5 lub w razie uniemożliwienia wykonania Usługi przez osobę sprzedającą samochód lub właściciela wskazanego samochodu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niepełne wykonanie zamówionej Usługi. W takim przypadku, w razie niewykonania lub niepełnego wykonania Usługi, Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów Usługodawcy zgodnie z punktem poprzednim.
W przypadku usługi wykonanej i dostarczonej w formie sprawozdania ustnego/telefonicznej Klient zobowiązany jest do zapewnienia swojej dostępności w uzgodnionym czasie z Usługodawcą w celu odebrania raportu. W przypadku 3 nieudanych prób połączenia się telefonicznego z Klientem w umówionym czasie Usługodawca uznaje sprawozdanie za dostarczone.

§ 11 Okres przechowywania raportów oraz opinii wydanych przez Usługodawcę

1. Usługodawca przechowuje Raporty w swoim systemie informatycznym od chwili ich sporządzenia.
2. Klient może korzystać z Raportu w okresie 14 dni. Po tym terminie dostęp dla Klienta do Raportu wygasa.
3. Usługodawca po upływie terminu określonego w § 11 punkt 2,2 może wykorzystać Raport do własnych celów, w szczególności udostępnić publicznie lub odsprzedać. Podczas wykonywania czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Raport nie będzie zawierać żadnych informacji o Kliencie.

§ 12 Odpowiedzialność

Raport z wykonania usługi oględzin samochodu jest wykonywany z największą starannością. Raport z wykonania usługi oględzin samochodu jest profesjonalnie przygotowaną subiektywną opinią o stanie samochodu.
Opinia o przedmiocie badań przygotowana jest wykonywana z największą starannością. Opinia o przedmiocie badań jest subiektywną opinią o przedmiocie badań lub informacją o niedostępności danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wnioski, które przyjął Klient z opinii o przedmiocie badań lub informacji o niedostępności danych.
Rekomendacja Eksperta stanowi jedynie subiektywną, wstępną opinię na temat samochodu opracowaną przez Eksperta. Rekomendacja Eksperta nie jest ofertą handlową, ani nie może być traktowana jak wiążąca wskazówka dla Kupującego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wnioski, które przyjął Klient z Rekomendacji Eksperta, opinii o przedmiocie badań lub informacji o niedostępności danych.
Raport z wykonania usługi oględzin samochodu, Opinia o przedmiocie badań, Rekomendacja Eksperta nie mogą być traktowane jako wytyczne dla sprzedającego lub kupującego pojazd, ani też jako zachęta do kupna lub odmowy zakupu.
Raport z wykonania usługi oględzin samochodu, Opinia o przedmiocie badań oraz Rekomendacja Eksperta nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Klienta wobec Usługodawcy dotyczących sprawdzanego pojazdu. Usługodawca nie udziela ponadto żadnych gwarancji ani rękojmi dotyczących sprawdzanego pojazdu.
Raport z wykonania usługi oględzin samochodu, Opinia o przedmiocie badań lub informacja o niedostępności danych, a także Rekomendacja Eksperta nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Klienta wobec Usługodawcy dotyczących sprzedawcy pojazdu lub innych przedmiotów badań. Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji lub rękojmi dotyczących pozyskanych informacji, poza tym, że zebrane są one w sposób jak najbardziej rzetelny, z jak największej ilości źródeł informacji.
Usługodawca dokłada wszelkich starań, by dane zawarte w raporcie były jak najbardziej rzetelnym i zgodnym ze stanem faktycznym opisem stanu samochodu w momencie dokonywania oględzin, korzystając z dostępnych mu podczas wykonywania Usługi narzędzi. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za celowe, skuteczne zatajenie wad samochodu przez osobę sprzedającą samochód lub właściciela samochodu, lub za usterki i wady, które zostaną ujawnione po dacie i godzinie dokonania oględzin.
Usługodawca dokłada wszelkich starań, by informacje zawarte w Raporcie z wykonania usługi oględzin samochodu, Opinii o przedmiocie badań, a także Rekomendacji Eksperta były jak najbardziej rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym w momencie ich sporządzania, korzystając z dostępnych mu, zgodnych z prawem, podczas wykonywania Usługi narzędzi lub źródeł informacji. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za celowe, skuteczne zatajenie lub zniekształcenie danych lub informacji o pojeździe przez sprzedawcę pojazdu lub jego właściciela, które zostaną ujawnione po dacie i godzinie przekazania Klientowi Raportu z wykonania usługi oględzin samochodu, Opinii o przedmiocie badań lub informacji o niedostępności danych lub Rekomendacji Eksperta.
Usługodawca ponosi odpowiedzialność za skutki jakie może wywołać ewentualna niekompletność, nieaktualność lub niezgodność danych ze stanem faktycznym maksymalnie do wysokości kwoty zapłaconej przez Klienta za wykonaną Usługę.
Raport z wykonania usługi oględzin samochodu, Opinia o przedmiocie badań lub informacja o niedostępności danych oraz Rekomendacja Eksperta zawierają datę i godzinę ich sporządzenia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że stan samochodu określony w raporcie, opinii lub informacji albo rekomendacji różnią się od stanu faktycznego pojazdu po dacie i godzinie wskazanej w raporcie, opinii lub informacji albo rekomendacji.
Dokonując płatności za Usługę Klient akceptuje warunki niniejszego regulaminu i potwierdza, iż wie i godzi się z tym, że wynik oględzin, kwerendy, sprawdzania baz danych, komentarz Partnera lub Usługodawcy nie są równoznaczne z gwarancją na sprawdzany pojazd, a cała odpowiedzialność prawna zakupu pojazdu stoi po stronie Klienta.
Usługodawca nie odpowiada za zawartość danych w raportach VIN i należy je traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze i nie może on być podstawą do jakichkolwiek roszczeń, gwarancji czy rękojmi a wynikowy Raport vin Pojazdu zawsze powinno się weryfikować z zawartością właściwych dokumentów oraz porównać ze stanem faktycznym samochodu. Raport ma charakter jedynie pomocniczy (dodatkowy) i nie może stanowić podstawy decyzji o zawarciu albo nie zawarciu umowy kupna-sprzedaży Pojazdu przez Usługobiorcę. Ilość danych dostępnych w raporcie vin zależy od sprawdzanego numeru VIN (zakres zależny od egzemplarza pojazdu) i na życzenie usługobiorcy będzie podana przed zakupem raportu w formie telefonicznej lub email. Dane prezentowane w Raportach vin są kompilacją informacji zebranych i mogą powielać błędy źródłowe.Usługobiorca rozumie i przyjmuje do wiadomości, że nie wszystkie informacje mogą być dostępne, kompletne i poprawne. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i rozumie, że informacje zawarte w raporcie vin nie mogą jednoznacznie określać stanu faktycznego pojazdu
Raport z wykonania usługi oględzin samochodu, Opinia o przedmiocie badań lub informacja o niedostępności danych oraz Rekomendacja Eksperta mogą być wykorzystywane jedynie do celów prywatnych, a nie komercyjnych. Raporty komercyjne wymagają pisemnej zgody usługodawcy. W przypadku wykorzystania raportu, opinii lub informacji albo rekomendacji w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, Usługodawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 13 Reklamacje

Zgłoszenia reklamacyjne Klient może składać za pomocą wiadomości e-mail na adres Usługodawcy podany w Serwisie lub w jakikolwiek inny sposób.
Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.
Procedura reklamacyjna obejmuje w szczególności zapoznanie się z twierdzeniami Klienta, a następnie ich weryfikację na podstawie postępowania sprawdzającego prowadzonego przez Usługodawcę wśród Partnerów lub pracowników Usługodawcy.

§ 14 Prawa autorskie

Raport z wykonania usługi oględzin samochodu, Opinia o przedmiocie badań lub informacja o niedostępności danych oraz Rekomendacja Eksperta stanowią utwory, których autorem jest Usługodawca.
Korzystanie z utworów, o których mowa w ustępie 1, a w szczególności ich zmiana, powielanie, udostępnianie osobom trzecim, wykorzystywanie w celach innych niż określone w niniejszym Regulaminie bez zgody Usługodawcy jest zakazane. Zgoda Usługodawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15 Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
W przypadku zmian w Regulaminie Usługodawca udostępnia nowy tekst Regulaminu w Serwisie. Umowy w trakcie realizacji zostaną wykonane na dotychczasowych zasadach.
W przypadku sporów, które mogą wyniknąć pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, Strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić spór polubownie. Jeżeli nie będzie to możliwe, Strony mogą zawrzeć umowę dotyczącą rozstrzygnięcia sporu przez sąd polubowny. Jeżeli nie będzie to możliwe, sprawę rozpozna sąd powszechny, z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie.